O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených


Dokumenty, komentáre a štúdieh  PDF

 

PREDHOVOR
Tento zväzok vydaný ako Podklady pre pastierov si výslovne vyžiadal najvyšší pastier Ján Pavol II. na poskytnutie pomoci biskupom a kňazom v náročnej otázke pastoračného sprevádzania rozvedených a znovuzosobášených veriacich. Zväzok v latinskom a slovenskom jazyku znovu predkladá niektoré dôležité vyjadrenia magistéria: (1) List biskupom Katolíckej cirkvi o prijímaní Eucharistie zo strany rozvedených veriacich, ktorí uzatvorili nové manželstvo, vydaný Kongregáciou pre náuku viery 14. septembra 1994 – so schválením a na pokyn najvyššieho veľkňaza (porov. Acta Apostolicae Sedis 86 [1994] 974 – 979); (2) č. 84 apoštolskej exhortácie Familiaris consortio Jána Pavla II., ktorá je výsledkom synody biskupov z roku 1980 a bola publikovaná 22. novembra 1981 (porov. Acta Apostolicae Sedis 74 [1982] 184 – 186); (3) Príhovor, ktorý 24. januára 1997 predniesol Svätý Otec účastníkom XIII. Plenárneho zasadania Pápežskej rady pre rodinu (porov. L’ Osservatore Romano z 25. januára 1997). Týmto textom predchádza Úvod, ktorý napísal J. Em. kardinál Joseph Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery. Opisuje v ňom historický kontext vydania týchto dokumentov a ich základný obsah. Okrem toho sú tam zhrnuté hlavné námietky voči danej doktríne a cirkevnej disciplíne, spolu s návrhmi možných odpovedí na tieto námietky, tak ako vyplynuli z hĺbkového štúdia problematiky zo strany kompetentných orgánov samotnej kongregácie. Ďalej nasledujú dva komentáre, uverejnené v L’Osservatore Romano, ktoré ilustrujú niektoré základné aspekty dokumentu z roku 1994. Ide o články J. Em. kardinála Dionigiho Tettamanziho, janovského arcibiskupa, Vernosť v pravde (porov. L’Osservatore Romano z 15. októbra 1994) a J. E. Mons. Maria F. Pompeddu, dekana Rímskej roty, Kánonistické problematiky (porov. L’Osservatore Romano z 18. novembra 1994). Napokon sú tu zverejnené aj tri neskoršie štúdie, ktorých cieľom je prehĺbiť chápanie určitých mimoriadne zložitých problémov. Patrí sem teologicko-morálna úvaha prof. Angela Rodrígueza Luña Epikeia v pastoračnej starostlivosti o rozvedených a znovuzosobášených veriacich (porov. L’Osservatore Romano z 26. novembra 1997), štúdia Dona Piera G. Marcuzziho SDB Aplikácia „aequitas a epikeia“ na obsah Listu Kongregácie pre náuku viery zo 14. septembra 1994 (porov. L’Osservatore Romano z 29. novembra 1997) a patristický príspevok pátra Gillesa Pellanda SJ Prax starovekej Cirkvi, týkajúca sa rozvedených a znovuzosobášených veriacich. Úprimne si želám, aby publikácia týchto podkladov bola nápomocná všetkým, ktorí sa zaoberajú týmito problémami, a predovšetkým tým, ktorí sa venujú oblasti pastoračnej starostlivosti o rozvedených a znovuzosobášených veriacich.


+Tarcisio Bertone, sekretár