Dekrét In Missa in cena Domini

Prot. N. 87/15

 

Počas omše na pamiatku Pánovej večere sa v rámci reformy Veľkého týždňa dekrétom Maxima redemptionis nostrae mysteria  (z 30. novembra 1955) udeľuje fakulta konať po čítaní z Evanjelia podľa Jána tam, kde je to z pastoračných dôvodov vhodné, umývanie nôh dvanástim mužom, aby sa tak názorne ukázala Kristova pokora a láska k jeho učeníkom.

V rímskej liturgii bol tento obrad tradovaný pod menom Mandatum – Pánovo prikázanie o bratskej láske, podľa Ježišových slov (porov. Jn 13, 34), ktoré sú súčasťou antifóny spievanej počas slávenia tejto omše. Pri konaní tohto obradu sa majú biskupi a kňazi vnútorne stotožniť s Kristom, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“ (Mt 20, 28) a hnaný láskou až „do krajnosti“ (Jn 13, 1) dať život za spásu celého ľudského rodu.

Najvyššiemu veľkňazovi Františkovi sa zdá vhodné zmeniť normu, ktorá je uvedená v rubrikách Rímskeho misála (s. 300, n. 11; v slov. preklade s. 163, č. 6) – „Prisluhujúci privedú vybraných mužov (alebo chlapcov)...“ – aby sa vyjadril plný zmysel tohto obradu pre tých, čo sa ho zúčastňujú, a to nasledujúcim spôsobom: „Prisluhujúci privedú vybraných spomedzi Božieho ľudu...“ (a následne urobiť zmenu aj v Caeremoniale Episcoporum s. 89, n. 301 a n. 299b: „miesta pre určené osoby“); tak si duchovní pastieri budú môcť zvoliť skupinu veriacich, ktorá bude reprezentovať rôznosť a jednotu každej časti Božieho ľudu. Táto skupina môže zahŕňať mužov i ženy, a tiež primerane mladých i starých, zdravých i chorých, klerikov, zasvätené osoby, laikov.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí z moci fakúlt udelených jej najvyšším veľkňazom, zavádza túto novú úpravu do liturgických kníh rímskeho obradu, pripomínajúc pastierom ich úlohu náležite poučiť tak veriacich vybraných na tento obrad, ako aj ostatných veriacich, aby sa s plným vedomím, aktívne a plodne na ňom zúčastnili. To platí napriek všetkému, čo by s tým mohlo byť v rozpore.

Na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí 6. januára 2016, na slávnosť Zjavenia Pána.

                                      

kardinál Robert Sarah
prefekt                                                  

Mons. Arthur Roche
arcibiskup sekretár